Du er her: 

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Betlehems Venner - venskabsforeningen for den grundtvigske højskole

§1 Foreningens navn er Betlehems Venner - foreningen for den grundtvigske højskole.

§2 Foreningens formål er at informere om Det Internationale Center, højskolen i Betlehem og den lutherske menighed, medvirke til udveksling mellem Danmark og Betlehem, fremme mellemfolkelig forståelse og medvirke til formidling af alternative rejser til Palæstina.

§3 Medlem af foreningen er enhver, der har indbetalt det årlige kontingent.

§4 Medlemmerne vælger hvert år på generalforsamlingen bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Hvert andet år vælges 3 medlemmer og hvert andet år vælges 3 medlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. Desuden vælges en revisor og en revisorsuppleant. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og kan nedsætte diverse udvalg.

§6 Bestyrelsen handler på vegne af foreningen og fastsætter kontingentets størrelse.

§7 Den årlige generalforsamling afholdes i februar med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  6. Valg af revisor for 2 år samt suppleant
  7. Eventuel

 

§8 Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt for medlemmerne eller ved annoncering i medlemsblad mindst 14 dage forinden.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.
Ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelse træffes ved almindeligt flertal.

§9 Ved vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer herfor, eller at der ved en ny generalforsamling, som afholdes tidligst 3 uger senere og senest 5 uger efter den foregående, er flertal for det fremsatte forslag.

§10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt begærer det.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.

§11 Ved opløsning af foreningen tilfalder likvide midler m.v. Det Internationale Center i Betlehem.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Haderslev den 25. februar 2003.